marzkaaa, strona 32

317 tekstów – auto­rem jest marzkaaa.

Całe nasze życie to je­den wiel­ki związek przyczy­nowo-skut­ko­wy, coś wy­nika z cze­goś, jed­no z drugiego… 

myśl • 6 kwietnia 2010, 10:11

W dzi­siej­szych cza­sach gdy sta­le za czymś go­nimy trud­no od­na­leźć siebie. Praw­dzi­we „ja” które skry­wane pod stertą tak is­totnych spraw czu­je się og­romnie sa­mot­ne, niedo­cenione i nie­chciane. Czy nap­rawdę no­wy sa­mochód, kre­dyt na mie­szka­nie czy świet­na wy­cie­czka są ważniej­sze od nas?! 

myśl
zebrała 10 fiszek • 5 kwietnia 2010, 10:39

Cier­pi­my dla cze­goś tak ma­leńkiego i tak wiel­kiego - dla miłości...


*usłyszane 

myśl
zebrała 27 fiszek • 4 kwietnia 2010, 09:09

Często gdy jes­teśmy sa­mi w do­mu włącza­my te­lewi­zor, ra­dio, kom­pu­ter bądź ro­bimy wszys­tko to, co jest w sta­nie zagłuszyć naszą sa­mot­ność. Sa­mot­ność której tak bar­dzo się boimy, ale czy na pew­no po­win­niśmy się jej bać?! 

myśl
zebrała 41 fiszek • 3 kwietnia 2010, 16:37

Chwi­la, jed­na krótka chwi­la może tak wiele zmienić… może zde­cydo­wać na­wet o całym naszym życiu. 

myśl
zebrała 42 fiszki • 2 kwietnia 2010, 10:35

Miłość ma szansę zais­tnieć, jeśli tyl­ko da­my jej... szansę... 

myśl
zebrała 57 fiszek • 1 kwietnia 2010, 13:35

War­to wal­czyć o każdy ok­ruch szczęścia, każdy pro­myk miłości, każdą dro­binę przy­jaźni… Bo war­to wal­czyć o rzeczy na­wet tak maleńkie… 

myśl
zebrała 39 fiszek • 31 marca 2010, 11:32

marzkaaa

"Nie szukaj szczęścia w gwiazdach cudzego nieba, kiedy własne wisi ci nad głową." marzkaaa myśli :) A może gdy już nie ma nic do stracenia, wszystko jest do zyskania... Wszelkie prawa zastrzeżone. Teksty zamieszczane na tej stronie należą do autora. Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez zgody właściciela praw autorskich ZABRONIONE. Naruszenie praw autorskich podlega karze przewidzianej w kodeksie karnym oraz dzienniku ustaw. Mówi o tym ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

marzkaaa

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

10 sierpnia 2016, 21:39danioł sko­men­to­wał tek­st W myślach układam roz­mowę [...]

2 maja 2016, 10:11Irracja sko­men­to­wał tek­st Dotknij mej rzeczy­wis­tości. Ja na­dal [...]

1 maja 2016, 21:21krysta sko­men­to­wał tek­st Dotknij mej rzeczy­wis­tości. Ja na­dal [...]

16 lutego 2016, 08:38fyrfle sko­men­to­wał tek­st Mówi się, że lep­szy [...]

16 lutego 2016, 08:34marzkaaa do­dał no­wy tek­st Mówi się, że lep­szy [...]

5 stycznia 2016, 23:17marzkaaa do­dał no­wy tek­st Bo my w tę [...]

4 stycznia 2016, 14:09marzyciel08 sko­men­to­wał tek­st Jak wiele mogła zmienić [...]

3 stycznia 2016, 19:56marzyciel08 sko­men­to­wał tek­st Jak wiele mogła zmienić [...]