marzkaaa, aforyzmy

7 tekstów (afo­ryz­my) – auto­rem jest marzkaaa.

Ona siaka, a on siaki...
Miłości się nie oce­nia. Sko­ro się już po­jawiła, daj­my jej szansę... 

aforyzm
zebrał 84 fiszki • 18 maja 2011, 21:08

Chce­my być obec­ni w życiu in­nych ludzi, w ich roz­mo­wach, myślach, marze­niach, pla­nach. Chce­my czuć się pot­rzeb­ni i zauważani. A może po pros­tu boimy się, że nikt nie zauważy naszej nieobecności. 

aforyzm dnia z 12 września 2013 roku
zebrał 171 fiszek • 15 maja 2011, 11:15

Swo­jej his­to­rii się nie ogląda, swoją his­to­rię się tworzy. 

aforyzm
zebrał 101 fiszek • 14 maja 2011, 21:19

W tłumie można się uk­ryć, za­pom­nieć, od­ciąć od ludzi. Tłum bar­dziej niż czte­ry ściany poz­wa­la poczuć się pew­nie, o ile nie wyj­dziesz po­za je­go ramy. 

aforyzm dnia z 29 czerwca 2015 roku
zebrał 121 fiszek • 26 kwietnia 2011, 22:03

Ścis­ka­ni przez gor­set ste­reotypów, up­rzedzeń i przyz­wycza­jeń próbu­jemy wie­rzyć, że jes­teśmy wolni. 

aforyzm dnia z 16 maja 2015 roku
zebrał 236 fiszek • 11 grudnia 2010, 23:01

Gdy w pew­nych chwi­lach ludzie za­miast mówić mil­kną to znaczy, że dzieje się coś nap­rawdę ważnego. 

aforyzm dnia z 20 stycznia 2011 roku
zebrał 276 fiszek • 12 lipca 2010, 22:42

Są ta­kie chwi­le, sy­tuac­je, ludzie, którzy spra­wiają, że się ru­mieni­my. Wstyd o tym po­wie­dzieć głośno, ale często jest nam z tym dobrze. 

aforyzm dnia z 18 maja 2010 roku
zebrał 315 fiszek • 16 maja 2010, 10:07

marzkaaa

"Nie szukaj szczęścia w gwiazdach cudzego nieba, kiedy własne wisi ci nad głową." marzkaaa myśli :) A może gdy już nie ma nic do stracenia, wszystko jest do zyskania... Wszelkie prawa zastrzeżone. Teksty zamieszczane na tej stronie należą do autora. Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez zgody właściciela praw autorskich ZABRONIONE. Naruszenie praw autorskich podlega karze przewidzianej w kodeksie karnym oraz dzienniku ustaw. Mówi o tym ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

marzkaaa

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

10 sierpnia 2016, 21:39danioł sko­men­to­wał tek­st W myślach układam roz­mowę [...]

2 maja 2016, 10:11Irracja sko­men­to­wał tek­st Dotknij mej rzeczy­wis­tości. Ja na­dal [...]

1 maja 2016, 21:21krysta sko­men­to­wał tek­st Dotknij mej rzeczy­wis­tości. Ja na­dal [...]

16 lutego 2016, 08:38fyrfle sko­men­to­wał tek­st Mówi się, że lep­szy [...]

16 lutego 2016, 08:34marzkaaa do­dał no­wy tek­st Mówi się, że lep­szy [...]

5 stycznia 2016, 23:17marzkaaa do­dał no­wy tek­st Bo my w tę [...]

4 stycznia 2016, 14:09marzyciel08 sko­men­to­wał tek­st Jak wiele mogła zmienić [...]

3 stycznia 2016, 19:56marzyciel08 sko­men­to­wał tek­st Jak wiele mogła zmienić [...]