marzkaaa, teksty ze stycznia 2011 roku

14 tekstów ze stycznia 2011 ro­ku – auto­rem jest marzkaaa.

My więźniowie swoich przyz­wycza­jeń, związa­ni sche­matem dnia codzien­ne­go, sta­le narze­kamy, że tak trud­no sięgnąć gwiazd. 

myśl
zebrała 115 fiszek • 31 stycznia 2011, 22:12

Każdy ma ja­kieś swo­je po­wody by nie przes­trze­gać tych, a nie in­nych norm, re­guł, za­sad. I zwyk­le go­towe usprawiedliwienie. 

myśl
zebrała 67 fiszek • 30 stycznia 2011, 20:43

Rodzi­na to ludzie, których łączą nie tyl­ko więzy krwi.
To dla ludzie, których wpuszcza­my do swo­jego ser­ca,
to ludzie dla których ot­wiera­my swo­je serce. 

myśl
zebrała 57 fiszek • 29 stycznia 2011, 23:20

Boisz się włas­nych snów, marzeń, boisz się te­go, że gdy się spełnią to nie będzie to.
To smut­ne, że z te­go po­wodu uciekasz przed czymś cze­go pragniesz. 

myśl
zebrała 84 fiszki • 28 stycznia 2011, 20:44

Może i ser­ce to wie,
może i oczy to widzą,
ale uszy i tak chcą to usłyszeć! 

myśl
zebrała 108 fiszek • 20 stycznia 2011, 20:03

Idąc sta­le na kom­pro­misy, by uchro­nić się przed złymi wy­bora­mi.
Zwyk­le kończy się na niewiele lep­szej pozycji.
Więc choć raz daj się po­nieść, choć raz pozwól so­bie wygrać! 

myśl
zebrała 63 fiszki • 18 stycznia 2011, 22:16

Czas po­każe czy rzeczy­wiście błędy stały się możliwościami,
i czy możli­wości nie stały się tyl­ko błędami. 

myśl
zebrała 74 fiszki • 17 stycznia 2011, 21:40

Pew­ne dźwięki, ob­ra­zy, słowa zdarze­nia niczym pod­much wiat­ru poz­wa­lają od­kryć, że w ser­cu na­dal tli się płomień. Płomień pełen pas­ji i prag­nień, który po­kazu­je jak bar­dzo żywe są nasze marzenia. 

myśl
zebrała 75 fiszek • 12 stycznia 2011, 16:58

Każdy pun­kt widze­nia coś znaczy.
Każdy ma swo­je za­lety i wa­dy, priory­tety i ce­le.
Każdy ma rację by­tu.
Dla­tego w życiu tak bar­dzo pot­rze­ba od­po­wied­niej perspektywy. 

myśl
zebrała 64 fiszki • 9 stycznia 2011, 20:23

Lu­bimy wra­cać w miej­sca, gdzie spot­kało nas coś dobrego,
gdzie spot­ka­liśmy ko­goś ważne­go dla nas.
Lu­bimy te pow­ro­ty, bo sta­le ma­my nadzieję, że ktoś lub coś jeszcze na nas tam czeka. 

myśl
zebrała 111 fiszek • 8 stycznia 2011, 21:41

marzkaaa

"Nie szukaj szczęścia w gwiazdach cudzego nieba, kiedy własne wisi ci nad głową." marzkaaa myśli :) A może gdy już nie ma nic do stracenia, wszystko jest do zyskania... Wszelkie prawa zastrzeżone. Teksty zamieszczane na tej stronie należą do autora. Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez zgody właściciela praw autorskich ZABRONIONE. Naruszenie praw autorskich podlega karze przewidzianej w kodeksie karnym oraz dzienniku ustaw. Mówi o tym ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

marzkaaa

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

10 sierpnia 2016, 21:39danioł sko­men­to­wał tek­st W myślach układam roz­mowę [...]

2 maja 2016, 10:11Irracja sko­men­to­wał tek­st Dotknij mej rzeczy­wis­tości. Ja na­dal [...]

1 maja 2016, 21:21krysta sko­men­to­wał tek­st Dotknij mej rzeczy­wis­tości. Ja na­dal [...]

16 lutego 2016, 08:38fyrfle sko­men­to­wał tek­st Mówi się, że lep­szy [...]

16 lutego 2016, 08:34marzkaaa do­dał no­wy tek­st Mówi się, że lep­szy [...]

5 stycznia 2016, 23:17marzkaaa do­dał no­wy tek­st Bo my w tę [...]

4 stycznia 2016, 14:09marzyciel08 sko­men­to­wał tek­st Jak wiele mogła zmienić [...]

3 stycznia 2016, 19:56marzyciel08 sko­men­to­wał tek­st Jak wiele mogła zmienić [...]