marzkaaa, teksty z października 2010 roku

9 tekstów z paździer­ni­ka 2010 ro­ku – auto­rem jest marzkaaa.

Można zmienić przyszłość, wpłynąć na te­raźniej­szość lecz nig­dy nie zmieni się przeszłości... 

myśl
zebrała 107 fiszek • 23 października 2010, 21:54

Gdy zni­kają złudze­nia ni­by wszys­tko wygląda tak sa­mo jak wcześniej, otaczają nas ci sa­mi ludzie, to wciąż ta sa­ma rzeczy­wis­tość, ale jest już ja­koś nie tak... 

myśl
zebrała 103 fiszki • 19 października 2010, 21:59

Ob­serwując noc­ne, roz­gwieżdżone niebo z per­spek­ty­wy ra­mion blis­kiej oso­by, łat­wiej uświado­mić so­bie, że ma się swo­je miej­sce w tym wszys­tkim.

in­spi­red by R. 

myśl
zebrała 114 fiszek • 13 października 2010, 20:59

Nad ra­nem próbując dośnić niedo­kończo­ny sen chce wie­rzyć, że cho­ciaż niektóre sny się spełniają. 

myśl
zebrała 125 fiszek • 12 października 2010, 19:25

Szu­kamy swe­go ob­ra­zu w oczach in­nych ludzi, chce­my wie­dzieć co im się w nas po­doba, a czym ich drażni­my? Co uważają za śmie­szne, iry­tujące, czy in­try­gujące? Co wy­daje się im naszą za­letą, a co wadą?
Zwyk­le jed­nak się te­go nie do­wiadu­jemy i to jak widzą nas in­ni po­zos­ta­je dla nas tajemnicą. 

myśl
zebrała 64 fiszki • 11 października 2010, 20:40

Trud­no uwie­rzyć w to, że pew­ne­go dnia marze­nie może stać się już tyl­ko wspomnieniem

myśl
zebrała 113 fiszek • 10 października 2010, 10:28

Cza­sem le­piej przeg­rać niż wyg­rać ro­biąc coś wbrew so­bie.
W ta­kiej sy­tuac­ji często mi­mo wyg­ra­nej po­zos­ta­je nies­mak, który przesłania słodycz zwycięstwa. 

myśl
zebrała 77 fiszek • 7 października 2010, 20:45

Bierz to co możesz dos­tać, ale sięgaj po to o czym marzysz! 

myśl
zebrała 107 fiszek • 6 października 2010, 20:54

Mam w sza­fie pudło wspom­nień. Pudło pełne moich bez­cennych skarbów.
Można tu zna­leźć różne rzeczy: uszko ze stłuczo­nej fi­liżan­ki, czte­rolis­tną kończynę, różową sznurówkę, kaszta­nowe­go ludzi­ka, za­suszo­ny liść z pew­ne­go spa­ceru, ple­cioną bran­so­letkę, parę pocztówek, kil­ka zdjęć…
Tu sta­le coś przy­bywa, bo każda z tych rzeczy tworzy his­to­rię, moją historię... 

myśl
zebrała 77 fiszek • 5 października 2010, 19:04

marzkaaa

"Nie szukaj szczęścia w gwiazdach cudzego nieba, kiedy własne wisi ci nad głową." marzkaaa myśli :) A może gdy już nie ma nic do stracenia, wszystko jest do zyskania... Wszelkie prawa zastrzeżone. Teksty zamieszczane na tej stronie należą do autora. Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez zgody właściciela praw autorskich ZABRONIONE. Naruszenie praw autorskich podlega karze przewidzianej w kodeksie karnym oraz dzienniku ustaw. Mówi o tym ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

marzkaaa

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

10 sierpnia 2016, 21:39danioł sko­men­to­wał tek­st W myślach układam roz­mowę [...]

2 maja 2016, 10:11Irracja sko­men­to­wał tek­st Dotknij mej rzeczy­wis­tości. Ja na­dal [...]

1 maja 2016, 21:21krysta sko­men­to­wał tek­st Dotknij mej rzeczy­wis­tości. Ja na­dal [...]

16 lutego 2016, 08:38fyrfle sko­men­to­wał tek­st Mówi się, że lep­szy [...]

16 lutego 2016, 08:34marzkaaa do­dał no­wy tek­st Mówi się, że lep­szy [...]

5 stycznia 2016, 23:17marzkaaa do­dał no­wy tek­st Bo my w tę [...]

4 stycznia 2016, 14:09marzyciel08 sko­men­to­wał tek­st Jak wiele mogła zmienić [...]

3 stycznia 2016, 19:56marzyciel08 sko­men­to­wał tek­st Jak wiele mogła zmienić [...]