marzkaaa, teksty z marca 2012 roku

13 tekstów z mar­ca 2012 ro­ku – auto­rem jest marzkaaa.

Nie ma gwa­ran­cji na związek dwoj­ga ludzi.
Nikt nie po­wie­dział, że ko­nie­cznie mu­si udać
czy wręcz prze­ciw­nie, że na pew­no się nie uda... 

myśl
zebrała 25 fiszek • 29 marca 2012, 17:35

Próbując zmyć prob­le­my pod pryszni­cem pa­miętaj, że sa­ma wo­da nie zmy­je tłus­tych plam

myśl
zebrała 30 fiszek • 28 marca 2012, 18:46

A gdy już osiągasz ten wytęskniony cel,
od­czu­wasz ra­dość, ale też iry­tujący lęk przed nieznanym. 

myśl
zebrała 36 fiszek • 26 marca 2012, 17:21

Coś się kończy, coś zaczy­na, coś jest, coś było, coś odeszło, coś zos­tało...
Tyl­ko cze­mu tak trud­no zro­zumieć to coś, cze­mu tak trud­no je zdefiniować. 

myśl
zebrała 38 fiszek • 23 marca 2012, 13:11

Sta­le szu­kasz swe­go ce­lu, przeznaczenia...
Los może pod­su­wać różne roz­wiąza­nia, ale sens włas­ne­go is­tnienia możesz od­na­leźć tyl­ko w sobie... 

myśl
zebrała 33 fiszki • 21 marca 2012, 21:24

Kochając chcesz wie­rzyć, że od­na­lazłeś swój dom w ser­cu dru­giej oso­by.
Dom, w którym ktoś zaw­sze będzie czekał... 

myśl
zebrała 34 fiszki • 20 marca 2012, 22:03

Kochając chcesz wie­rzyć w to, że tej miłości wys­tar­czy na całe życie...
I że wys­tar­czy jej do ciągłego szu­kania siebie nawzajem... 

myśl
zebrała 40 fiszek • 19 marca 2012, 18:46

Na­wet jeśli spoj­rzysz na rzeczy­wis­tość przez mo­je okulary,
to i tak nie zo­baczysz mo­jego świata. 

myśl
zebrała 46 fiszek • 18 marca 2012, 22:06

Tak często małe i pros­te słowa pot­ra­fią zmieścić cały og­rom skom­pli­kowa­nych uczuć. 

myśl
zebrała 38 fiszek • 17 marca 2012, 22:58

Gdy poz­wo­liło się zo­baczyć ko­muś światło,
ok­ru­cieństwem jest ska­zać go na  ciemność

myśl
zebrała 46 fiszek • 16 marca 2012, 11:38

marzkaaa

"Nie szukaj szczęścia w gwiazdach cudzego nieba, kiedy własne wisi ci nad głową." marzkaaa myśli :) A może gdy już nie ma nic do stracenia, wszystko jest do zyskania... Wszelkie prawa zastrzeżone. Teksty zamieszczane na tej stronie należą do autora. Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez zgody właściciela praw autorskich ZABRONIONE. Naruszenie praw autorskich podlega karze przewidzianej w kodeksie karnym oraz dzienniku ustaw. Mówi o tym ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

marzkaaa

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

10 sierpnia 2016, 21:39danioł sko­men­to­wał tek­st W myślach układam roz­mowę [...]

2 maja 2016, 10:11Irracja sko­men­to­wał tek­st Dotknij mej rzeczy­wis­tości. Ja na­dal [...]

1 maja 2016, 21:21krysta sko­men­to­wał tek­st Dotknij mej rzeczy­wis­tości. Ja na­dal [...]

16 lutego 2016, 08:38fyrfle sko­men­to­wał tek­st Mówi się, że lep­szy [...]

16 lutego 2016, 08:34marzkaaa do­dał no­wy tek­st Mówi się, że lep­szy [...]

5 stycznia 2016, 23:17marzkaaa do­dał no­wy tek­st Bo my w tę [...]

4 stycznia 2016, 14:09marzyciel08 sko­men­to­wał tek­st Jak wiele mogła zmienić [...]

3 stycznia 2016, 19:56marzyciel08 sko­men­to­wał tek­st Jak wiele mogła zmienić [...]