marzkaaa, teksty z marca 2011 roku

9 tekstów z mar­ca 2011 ro­ku – auto­rem jest marzkaaa.

Jak ruszyć do przo­du, gdy tak bar­dzo ciągnie wstecz...
Jak przet­rwać to, cze­go zmienić nie mogę...
Jak od­na­leźć się pew­nik w świecie pełnym znaków zapytania...
Po­wiedz mi proszę, jak? 

myśl
zebrała 41 fiszek • 30 marca 2011, 21:14

Praw­dzi­we uczu­cie zmusza do wyjścia z ukrycia,
zmusza do po­kaza­nia się ta­kim ja­kim się jest naprawdę... 

myśl
zebrała 63 fiszki • 29 marca 2011, 22:19

Może spot­ka­liśmy się w nieod­po­wied­nim momencie,
może to nie był nasz czas,
może nasza miała być tyl­ko tam­ta chwila...
Ale dziękuję, że mieliśmy choć ją... 

myśl
zebrała 86 fiszek • 19 marca 2011, 22:23

Po­zor­nie nic nie znaczący uśmiech, szcze­ra roz­mo­wa, pro­mień słońca w pochmur­ny dzień, ciepła księżycową noc, chru­piąca skórka od chle­ba, smak tam­tej szarlotki...
Tak często to dro­biaz­gi spra­wiają, że świat sta­je się całkiem faj­nym miejscem. 

myśl
zebrała 77 fiszek • 15 marca 2011, 20:25

Te pier­wsze pro­mienie wiosen­ne­go słońca niczym czuły uścisk stęsknione­go kochan­ka, otoczyły Cię i nag­le masz wrażenie, że w tym uścis­ku na­wet czas zat­rzy­mał się.


wiosen­nie :) 

myśl
zebrała 61 fiszek • 14 marca 2011, 20:18

A my tak cho­ler­nie ma­li w tym wszechświecie, sta­le uważamy się za wiel­kich mo­carzy. I tyl­ko tak niewiele możemy mieć, właści­wie tyl­ko nadzieję, że jut­ro jed­nak nadejdzie...


10.03.2011 

myśl
zebrała 64 fiszki • 13 marca 2011, 19:29

Od­grze­bywa­nie tam­tych zdarzeń nie zmieni przeszłości,
spra­wi tyl­ko, że będziesz je przeżywać znów na nowo. 

myśl
zebrała 70 fiszek • 10 marca 2011, 20:36

Łzy nig­dy nie są let­nie, tak jak uczu­cia ciep­le bądź chłod­ne. Jed­nak cza­sem mogą być tak prze­rażająco zim­ne, że pot­ra­fią zmro­zić, al­bo tak og­romnie gorące, że mogą parzyć. 

myśl
zebrała 57 fiszek • 2 marca 2011, 20:15

Są ta­kie wspom­nienia o których cza­sem nie chce się mówić, ale mi­mo to chce się o nich pamiętać. 

myśl
zebrała 122 fiszki • 1 marca 2011, 20:19

marzkaaa

"Nie szukaj szczęścia w gwiazdach cudzego nieba, kiedy własne wisi ci nad głową." marzkaaa myśli :) A może gdy już nie ma nic do stracenia, wszystko jest do zyskania... Wszelkie prawa zastrzeżone. Teksty zamieszczane na tej stronie należą do autora. Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez zgody właściciela praw autorskich ZABRONIONE. Naruszenie praw autorskich podlega karze przewidzianej w kodeksie karnym oraz dzienniku ustaw. Mówi o tym ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

marzkaaa

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

10 sierpnia 2016, 21:39danioł sko­men­to­wał tek­st W myślach układam roz­mowę [...]

2 maja 2016, 10:11Irracja sko­men­to­wał tek­st Dotknij mej rzeczy­wis­tości. Ja na­dal [...]

1 maja 2016, 21:21krysta sko­men­to­wał tek­st Dotknij mej rzeczy­wis­tości. Ja na­dal [...]

16 lutego 2016, 08:38fyrfle sko­men­to­wał tek­st Mówi się, że lep­szy [...]

16 lutego 2016, 08:34marzkaaa do­dał no­wy tek­st Mówi się, że lep­szy [...]

5 stycznia 2016, 23:17marzkaaa do­dał no­wy tek­st Bo my w tę [...]

4 stycznia 2016, 14:09marzyciel08 sko­men­to­wał tek­st Jak wiele mogła zmienić [...]

3 stycznia 2016, 19:56marzyciel08 sko­men­to­wał tek­st Jak wiele mogła zmienić [...]