marzkaaa, teksty z maja 2011 roku

12 tekstów z ma­ja 2011 ro­ku – auto­rem jest marzkaaa.

W codzien­nym pośpie­chu za­pomi­namy jak ważne i nieoce­nione jest opiekuńcze schro­nienie ra­mion dru­giej oso­by.
Schro­nienie pełne ak­ceptac­ji i zro­zumienia.
Schro­nienie, które pot­ra­fi stać się tym praw­dzi­wym domem.
Schro­nienie, które­go cza­sem tak bar­dzo brak. 

myśl
zebrała 51 fiszek • 23 maja 2011, 21:40

Gdy już wiem, że za­mykam pe­wien etap swe­go życia wra­cam myślą do początku,
pow­ra­cam do chwi­li, gdy wszys­tko się zaczęło. 

myśl
zebrała 46 fiszek • 19 maja 2011, 22:32

Ona siaka, a on siaki...
Miłości się nie oce­nia. Sko­ro się już po­jawiła, daj­my jej szansę... 

aforyzm
zebrał 84 fiszki • 18 maja 2011, 21:08

Go­niąc sta­le przed siebie nie pozwól by w Twoim życiu zab­rakło wspomnień.
Czas może i nie ma znacze­nia dla ser­ca, ale dla pa­mięci owszem. 

myśl
zebrała 37 fiszek • 16 maja 2011, 22:38

Chce­my być obec­ni w życiu in­nych ludzi, w ich roz­mo­wach, myślach, marze­niach, pla­nach. Chce­my czuć się pot­rzeb­ni i zauważani. A może po pros­tu boimy się, że nikt nie zauważy naszej nieobecności. 

aforyzm dnia z 12 września 2013 roku
zebrał 171 fiszek • 15 maja 2011, 11:15

Swo­jej his­to­rii się nie ogląda, swoją his­to­rię się tworzy. 

aforyzm
zebrał 101 fiszek • 14 maja 2011, 21:19

Cze­kając na słowa, których brak, szu­kamy ich między wer­sa­mi, w ges­tach, w czy­nach. Aż wreszcie nad­chodzi mo­ment gdy zda­jemy so­bie sprawę, że tak nap­rawdę nie trze­ba już żad­nych słów. 

myśl
zebrała 48 fiszek • 13 maja 2011, 21:34

Każdy kwiat rosnący w og­rodzie i zma­gający się z pra­wami na­tury jest sto ra­zy piękniej­szy niż ten, który tyl­ko pręży się w wazonie. 

myśl
zebrała 48 fiszek • 9 maja 2011, 22:05

I chy­ba naj­bar­dziej bolą łzy, które wy­lano zbyt późno,
słowa, których nikt nie miał szan­sy usłyszeć.
Te spóźnione ges­ty przez­naczo­ne dla tych, których tak bar­dzo się kochało. 

myśl
zebrała 60 fiszek • 8 maja 2011, 00:01

Sta­le owi­jając w ba­wełnę trze­ba uważać, by przy okaz­ji sa­memu się w nią nie zaplątać. 

myśl
zebrała 48 fiszek • 7 maja 2011, 23:12

marzkaaa

"Nie szukaj szczęścia w gwiazdach cudzego nieba, kiedy własne wisi ci nad głową." marzkaaa myśli :) A może gdy już nie ma nic do stracenia, wszystko jest do zyskania... Wszelkie prawa zastrzeżone. Teksty zamieszczane na tej stronie należą do autora. Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez zgody właściciela praw autorskich ZABRONIONE. Naruszenie praw autorskich podlega karze przewidzianej w kodeksie karnym oraz dzienniku ustaw. Mówi o tym ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

marzkaaa

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

10 sierpnia 2016, 21:39danioł sko­men­to­wał tek­st W myślach układam roz­mowę [...]

2 maja 2016, 10:11Irracja sko­men­to­wał tek­st Dotknij mej rzeczy­wis­tości. Ja na­dal [...]

1 maja 2016, 21:21krysta sko­men­to­wał tek­st Dotknij mej rzeczy­wis­tości. Ja na­dal [...]

16 lutego 2016, 08:38fyrfle sko­men­to­wał tek­st Mówi się, że lep­szy [...]

16 lutego 2016, 08:34marzkaaa do­dał no­wy tek­st Mówi się, że lep­szy [...]

5 stycznia 2016, 23:17marzkaaa do­dał no­wy tek­st Bo my w tę [...]

4 stycznia 2016, 14:09marzyciel08 sko­men­to­wał tek­st Jak wiele mogła zmienić [...]

3 stycznia 2016, 19:56marzyciel08 sko­men­to­wał tek­st Jak wiele mogła zmienić [...]