marzkaaa, teksty z lutego 2012 roku

8 tekstów z lu­tego 2012 ro­ku – auto­rem jest marzkaaa.

Wspólną rzeczy­wis­tość skle­jamy z ty­sięcy rożnych, włas­nych światów

myśl
zebrała 32 fiszki • 23 lutego 2012, 22:26

Pa­mięć jest tak bar­dzo wy­biórcza.
Pa­mięta­my to co chce­my zacho­wać, ale i to co pragnęli­byśmy wy­mazać.
Pa­mięta­my w ta­ki, a nie in­ny sposób z całym piętnem to­warzyszących emoc­ji, sku­piając się na tych, a nie in­nych szczegółach. 

myśl
zebrała 32 fiszki • 22 lutego 2012, 13:06

Prag­niemy mieć ko­goś kto będzie tu­lił i kochał, kto będzie blis­ko, kto zat­rzy­ma się choć na chwilę przy nas, kto po­może się poz­bierać, gdy wszys­tko będzie się rozpadać.
I nieważne jest to, czy to będzie par­tner, przy­jaciel, rodzic, sios­tra, brat czy na­wet spot­ka­na przy­pad­kiem oso­ba, która po­jawiła się w od­po­wied­nim momencie.
Po pros­tu prag­niemy od­na­leźć w dru­gim człowieku brat­nią dusze choćby na chwilę. 

myśl
zebrała 48 fiszek • 16 lutego 2012, 16:31

Są ta­kie chwi­le, gdy wspólny czas od­mie­rza ryt­miczne bi­cie serca. 

myśl
zebrała 49 fiszek • 15 lutego 2012, 21:29

Niektórzy ludzie czy zdarze­nia spra­wiają, że prze­war­tościowy­wuje­my wiele przyjętych przez nas definicji. 

myśl
zebrała 41 fiszek • 12 lutego 2012, 22:48

To czy i jak kocha­my in­nych, za­leży od te­go czy pot­ra­fimy kochać sa­mych siebie... 

myśl
zebrała 54 fiszki • 10 lutego 2012, 13:17

Coś na co tak długo się cze­kało, zos­tało tak wyideali­zowa­ne, że w znacznej mie­rze roz­mi­ja się z rzeczywistością. 

myśl
zebrała 49 fiszek • 9 lutego 2012, 12:05

Chęć do  sza­leństwnie zni­ka wraz z wiekiem,
po pros­tu jest co­raz mniej okaz­ji, al­bo po­jawia się py­tanie czy wypada?!

~in­spi­red by A. 

myśl
zebrała 44 fiszki • 8 lutego 2012, 13:21

marzkaaa

"Nie szukaj szczęścia w gwiazdach cudzego nieba, kiedy własne wisi ci nad głową." marzkaaa myśli :) A może gdy już nie ma nic do stracenia, wszystko jest do zyskania... Wszelkie prawa zastrzeżone. Teksty zamieszczane na tej stronie należą do autora. Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez zgody właściciela praw autorskich ZABRONIONE. Naruszenie praw autorskich podlega karze przewidzianej w kodeksie karnym oraz dzienniku ustaw. Mówi o tym ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

marzkaaa

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

10 sierpnia 2016, 21:39danioł sko­men­to­wał tek­st W myślach układam roz­mowę [...]

2 maja 2016, 10:11Irracja sko­men­to­wał tek­st Dotknij mej rzeczy­wis­tości. Ja na­dal [...]

1 maja 2016, 21:21krysta sko­men­to­wał tek­st Dotknij mej rzeczy­wis­tości. Ja na­dal [...]

16 lutego 2016, 08:38fyrfle sko­men­to­wał tek­st Mówi się, że lep­szy [...]

16 lutego 2016, 08:34marzkaaa do­dał no­wy tek­st Mówi się, że lep­szy [...]

5 stycznia 2016, 23:17marzkaaa do­dał no­wy tek­st Bo my w tę [...]

4 stycznia 2016, 14:09marzyciel08 sko­men­to­wał tek­st Jak wiele mogła zmienić [...]

3 stycznia 2016, 19:56marzyciel08 sko­men­to­wał tek­st Jak wiele mogła zmienić [...]