marzkaaa, teksty z lutego 2011 roku

7 tekstów z lu­tego 2011 ro­ku – auto­rem jest marzkaaa.

I gdy po raz ko­lej­ny py­tasz mnie co bym zro­biła na twoim miej­scu?, mu­sisz zdać so­bie so­bie sprawę, że nie mogę być kimś więcej niż tyl­ko sobą. To nie ja będę mu­siała żyć z kon­sekwen­cja­mi tej de­cyz­ji. Mogę Ci do­radzić, wska­zać dob­re i złe stro­ny, ale tyl­ko Ty możesz ją podjąć. 

myśl
zebrała 53 fiszki • 28 lutego 2011, 20:31

Tak często wo­limy odkładać de­cyz­je, które mu­simy podjąć, na bliżej nie ok­reślo­ne jut­ro. Cze­kamy na ja­kiś znak, na chwilę gdy poczu­jemy się pew­ni te­go wy­boru. Jed­nak nieza­leżnie jak długo się cze­ka i roz­waża, to i tak w pew­nym mo­men­cie trze­ba się na coś zde­cydo­wać. I tak nap­rawdę nig­dy nie jest się do końca pewnym... 

myśl
zebrała 46 fiszek • 26 lutego 2011, 23:36

Cza­sem w naszym życiu po­jawiają się ludzie, którzy po­kazują że war­to żyć. Mi­mo wszys­tko, a może na przekór wszys­tkiemu war­to żyć. Gdy mnie prze­rażają dro­biaz­gi, oni codzien­nie po­konują góry

myśl
zebrała 79 fiszek • 24 lutego 2011, 19:46

Cza­sem ciep­lej jest przy zachmurzo­nym niebie, a zim­niej w słoneczny dzień.
Cza­sem mroczniej jest za dnia, a noc jaśnieje niez­wykłym światłem.
Cza­sem choć zaszło ty­le zmian oka­zuje się, że w za­sadzie nic się nie zmieniło. 

myśl
zebrała 67 fiszek • 22 lutego 2011, 20:06

Nie przep­raszaj za włas­ne szczęście, gdy już wiesz, że to życie stanęło między wami. 

myśl
zebrała 66 fiszek • 20 lutego 2011, 19:20

I choć to w mro­ku kryją się "pot­wo­ry", to dzień wca­le nie trzy­ma z da­leka naszych strachów. 

myśl
zebrała 61 fiszek • 19 lutego 2011, 22:19

Gdy dwo­je ludzi prag­nie się tak bar­dzo, to prag­nienie oka­zuje się czymś więcej niż tyl­ko pożąda­niem. Tak często oka­zuje się ono głodem do­tyku, głodem blis­kości, a prze­de wszys­tkim głodem duszy. 

myśl
zebrała 71 fiszek • 17 lutego 2011, 20:51

marzkaaa

"Nie szukaj szczęścia w gwiazdach cudzego nieba, kiedy własne wisi ci nad głową." marzkaaa myśli :) A może gdy już nie ma nic do stracenia, wszystko jest do zyskania... Wszelkie prawa zastrzeżone. Teksty zamieszczane na tej stronie należą do autora. Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez zgody właściciela praw autorskich ZABRONIONE. Naruszenie praw autorskich podlega karze przewidzianej w kodeksie karnym oraz dzienniku ustaw. Mówi o tym ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

marzkaaa

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

10 sierpnia 2016, 21:39danioł sko­men­to­wał tek­st W myślach układam roz­mowę [...]

2 maja 2016, 10:11Irracja sko­men­to­wał tek­st Dotknij mej rzeczy­wis­tości. Ja na­dal [...]

1 maja 2016, 21:21krysta sko­men­to­wał tek­st Dotknij mej rzeczy­wis­tości. Ja na­dal [...]

16 lutego 2016, 08:38fyrfle sko­men­to­wał tek­st Mówi się, że lep­szy [...]

16 lutego 2016, 08:34marzkaaa do­dał no­wy tek­st Mówi się, że lep­szy [...]

5 stycznia 2016, 23:17marzkaaa do­dał no­wy tek­st Bo my w tę [...]

4 stycznia 2016, 14:09marzyciel08 sko­men­to­wał tek­st Jak wiele mogła zmienić [...]

3 stycznia 2016, 19:56marzyciel08 sko­men­to­wał tek­st Jak wiele mogła zmienić [...]