marzkaaa, teksty z listopada 2010 roku

10 tekstów z lis­to­pada 2010 ro­ku – auto­rem jest marzkaaa.

Miłość nie ma kar­ty gwa­ran­cyjnej.
Po­dej­miesz to ryzyko?! 

myśl
zebrała 103 fiszki • 30 listopada 2010, 19:38

Tę chwilę ciszy próbu­jesz za wszelką cenę za­pełnić po­tokiem słów. Mówisz o wszys­tkim za­miast do­cenić to, że ta cisza między na­mi często pot­ra­fi tak wiele wyrażać... 

myśl
zebrała 79 fiszek • 27 listopada 2010, 21:12

Nie przep­raszaj za prawdę na­wet tę bo­lesną, przep­raszaj za kłamstwo. 

myśl
zebrała 133 fiszki • 24 listopada 2010, 11:35

W miarę upływu cza­su oka­zuje się, że naj­lep­szym "sędzią" dla naszych czynów jes­teśmy my sami. 

myśl
zebrała 87 fiszek • 22 listopada 2010, 18:37

Nie tyl­ko przy­jaciół poz­na­je się w bie­dzie, wte­dy też naj­le­piej poz­na­je się sa­mego siebie. 

myśl dnia z 8 grudnia 2013 roku
zebrała 132 fiszki • 20 listopada 2010, 22:50

Próbu­jesz sa­mego siebie oszu­kiwać, za­pomi­nając o tym, że z sa­mym sobą trze­ba być szcze­rym... do końca szczerym... 

myśl
zebrała 82 fiszki • 18 listopada 2010, 20:51

Naj­większym nie­szczęściem kłam­cy jest to, że choć in­ni wierzą je­go słowom to on je­den zna prawdę. 

myśl
zebrała 110 fiszek • 16 listopada 2010, 20:30

Le­piej, gdy język nie nadąża za myśla­mi, niż gdy myśli nie nadążają za językiem. 

myśl
zebrała 105 fiszek • 5 listopada 2010, 12:49

Gdy chcesz zro­bić bi­lans dla swej duszy, nie za­pom­nij zro­bić dokład­ne­go re­manen­tu uczuć... 

myśl
zebrała 91 fiszek • 4 listopada 2010, 10:48

W stałym ocze­kiwa­niu na "jutro" naj­gor­sze jest to, że nag­le może się oka­zać, że jut­ro jest już za późno. 

myśl
zebrała 95 fiszek • 1 listopada 2010, 20:18

marzkaaa

"Nie szukaj szczęścia w gwiazdach cudzego nieba, kiedy własne wisi ci nad głową." marzkaaa myśli :) A może gdy już nie ma nic do stracenia, wszystko jest do zyskania... Wszelkie prawa zastrzeżone. Teksty zamieszczane na tej stronie należą do autora. Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez zgody właściciela praw autorskich ZABRONIONE. Naruszenie praw autorskich podlega karze przewidzianej w kodeksie karnym oraz dzienniku ustaw. Mówi o tym ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

marzkaaa

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

10 sierpnia 2016, 21:39danioł sko­men­to­wał tek­st W myślach układam roz­mowę [...]

2 maja 2016, 10:11Irracja sko­men­to­wał tek­st Dotknij mej rzeczy­wis­tości. Ja na­dal [...]

1 maja 2016, 21:21krysta sko­men­to­wał tek­st Dotknij mej rzeczy­wis­tości. Ja na­dal [...]

16 lutego 2016, 08:38fyrfle sko­men­to­wał tek­st Mówi się, że lep­szy [...]

16 lutego 2016, 08:34marzkaaa do­dał no­wy tek­st Mówi się, że lep­szy [...]

5 stycznia 2016, 23:17marzkaaa do­dał no­wy tek­st Bo my w tę [...]

4 stycznia 2016, 14:09marzyciel08 sko­men­to­wał tek­st Jak wiele mogła zmienić [...]

3 stycznia 2016, 19:56marzyciel08 sko­men­to­wał tek­st Jak wiele mogła zmienić [...]