marzkaaa, teksty z lipca 2010 roku

14 tekstów z lip­ca 2010 ro­ku – auto­rem jest marzkaaa.

Al­bo jes­teś wiel­kim op­ty­mistą, al­bo mu­si być bar­dzo źle, gdy na­wet w koszmarze z zeszłej no­cy próbu­jesz dos­trzec po­zytyw­ne strony. 

myśl
zebrała 124 fiszki • 29 lipca 2010, 21:49

Po pros­tu ŻYJ, bo nikt in­ny za Ciebie te­go nie zrobi! 

myśl
zebrała 135 fiszek • 28 lipca 2010, 11:14

Większość z tych naj­ważniej­szych rzeczy w życiu często uważamy za coś bar­dzo oczy­wis­te­go, i na­wet nie zda­jemy so­bie spra­wy jak łat­wo je stracić... 

myśl
zebrała 123 fiszki • 20 lipca 2010, 23:03

Płacz jest rzeczą ludzką, łzy leżą w naszej na­turze. Jed­nak naj­gorzej jest gdy łez zaczy­na już brakować.

*in­spi­red by R. 

myśl
zebrała 133 fiszki • 19 lipca 2010, 20:10

Siedząc obok siebie, pat­rzy­li na parę, na dwo­je ludzi, który­mi ani on, ani ona nie od­ważyli się być... 

myśl
zebrała 120 fiszek • 18 lipca 2010, 21:17

Przeszłość ma war­tość wspom­nień. O war­tości przyszłości za­decy­dują pla­ny, marze­nia i cały splot różnych okoliczności. 

myśl
zebrała 96 fiszek • 16 lipca 2010, 09:16

Można się sku­pić na tym co dzieli, al­bo na tym co łączy... 

myśl
zebrała 92 fiszki • 13 lipca 2010, 21:44

Gdy w pew­nych chwi­lach ludzie za­miast mówić mil­kną to znaczy, że dzieje się coś nap­rawdę ważnego. 

aforyzm dnia z 20 stycznia 2011 roku
zebrał 276 fiszek • 12 lipca 2010, 22:42

Nie cho­waj się, nie uk­ry­waj, chy­ba już wys­tar­czy tej za­bawy w cho­wane­go!
Pozwól się znaleźć! 

myśl
zebrała 108 fiszek • 8 lipca 2010, 22:37

Duże cu­da zdarzają się rzad­ko i niewielu może ich doświad­czyć. Małe cu­da dzieją się codzien­nie i prak­tycznie każdy ich doświad­cza. Ważne by nau­czyć się je dostrzegać... 

myśl
zebrała 94 fiszki • 7 lipca 2010, 21:41

marzkaaa

"Nie szukaj szczęścia w gwiazdach cudzego nieba, kiedy własne wisi ci nad głową." marzkaaa myśli :) A może gdy już nie ma nic do stracenia, wszystko jest do zyskania... Wszelkie prawa zastrzeżone. Teksty zamieszczane na tej stronie należą do autora. Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez zgody właściciela praw autorskich ZABRONIONE. Naruszenie praw autorskich podlega karze przewidzianej w kodeksie karnym oraz dzienniku ustaw. Mówi o tym ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

marzkaaa

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

10 sierpnia 2016, 21:39danioł sko­men­to­wał tek­st W myślach układam roz­mowę [...]

2 maja 2016, 10:11Irracja sko­men­to­wał tek­st Dotknij mej rzeczy­wis­tości. Ja na­dal [...]

1 maja 2016, 21:21krysta sko­men­to­wał tek­st Dotknij mej rzeczy­wis­tości. Ja na­dal [...]

16 lutego 2016, 08:38fyrfle sko­men­to­wał tek­st Mówi się, że lep­szy [...]

16 lutego 2016, 08:34marzkaaa do­dał no­wy tek­st Mówi się, że lep­szy [...]

5 stycznia 2016, 23:17marzkaaa do­dał no­wy tek­st Bo my w tę [...]

4 stycznia 2016, 14:09marzyciel08 sko­men­to­wał tek­st Jak wiele mogła zmienić [...]

3 stycznia 2016, 19:56marzyciel08 sko­men­to­wał tek­st Jak wiele mogła zmienić [...]