marzkaaa, teksty z kwietnia 2011 roku

8 tekstów z kwiet­nia 2011 ro­ku – auto­rem jest marzkaaa.

W tłumie można się uk­ryć, za­pom­nieć, od­ciąć od ludzi. Tłum bar­dziej niż czte­ry ściany poz­wa­la poczuć się pew­nie, o ile nie wyj­dziesz po­za je­go ramy. 

aforyzm dnia z 29 czerwca 2015 roku
zebrał 121 fiszek • 26 kwietnia 2011, 22:03

By po każdym Wiel­kim Piątku na­deszła także Wiel­ka­noc­na Nie­dziela.
By po dniach bez­nadziei, zwątpienia na­deszły dni pełne uf­ności, ra­dości i wiary. 

myśl
zebrała 47 fiszek • 24 kwietnia 2011, 22:27

Nie zmuszaj mnie do kłam­stw, przy­naj­mniej nie będę mu­siała pa­miętać te­go, w czym Cię okłamałam. 

myśl
zebrała 56 fiszek • 16 kwietnia 2011, 10:46

to uczu­cie, gdy chcesz coś po­wie­dzieć, lecz od­wa­gi brak,
to uczu­cie, gdy widzisz, że ktoś od­chodzi, lecz na­wet kro­ku nie można zrobić,
to uczu­cie, gdy wiesz że można było coś zmienić, a te­raz już się nie da.
Żad­na chwi­la nie cze­ka, więc bierz to co przyjdzie. 

myśl
zebrała 46 fiszek • 15 kwietnia 2011, 21:28

Gdy wokół dzieją się rzeczy z który­mi nie pot­ra­fimy so­bie po­radzić, budzi się w nas tak dziw­ne zain­te­reso­wanie dla drobiazgów. 

myśl
zebrała 57 fiszek • 14 kwietnia 2011, 22:59

Są ta­kie wyjątko­we mo­men­ty w życiu, w których choć czas ucieka, to ja­koś nikt nie chce go gonić. 

myśl
zebrała 57 fiszek • 6 kwietnia 2011, 21:11

Brodząc w gąszczu niepew­ności zauważasz, że stra­cone szan­se nie wra­cają nieza­leżnie jak długo będziesz czekać.
Mogą po­jawić się no­we, ale to co było już nie powróci... 

myśl
zebrała 44 fiszki • 5 kwietnia 2011, 13:30

I na­dal chcę wie­rzyć, że zbliżają nas po­dobieństwa, a różni­ce tyl­ko uroz­maicają życie. 

myśl
zebrała 63 fiszki • 4 kwietnia 2011, 22:42

marzkaaa

"Nie szukaj szczęścia w gwiazdach cudzego nieba, kiedy własne wisi ci nad głową." marzkaaa myśli :) A może gdy już nie ma nic do stracenia, wszystko jest do zyskania... Wszelkie prawa zastrzeżone. Teksty zamieszczane na tej stronie należą do autora. Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez zgody właściciela praw autorskich ZABRONIONE. Naruszenie praw autorskich podlega karze przewidzianej w kodeksie karnym oraz dzienniku ustaw. Mówi o tym ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

marzkaaa

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

10 sierpnia 2016, 21:39danioł sko­men­to­wał tek­st W myślach układam roz­mowę [...]

2 maja 2016, 10:11Irracja sko­men­to­wał tek­st Dotknij mej rzeczy­wis­tości. Ja na­dal [...]

1 maja 2016, 21:21krysta sko­men­to­wał tek­st Dotknij mej rzeczy­wis­tości. Ja na­dal [...]

16 lutego 2016, 08:38fyrfle sko­men­to­wał tek­st Mówi się, że lep­szy [...]

16 lutego 2016, 08:34marzkaaa do­dał no­wy tek­st Mówi się, że lep­szy [...]

5 stycznia 2016, 23:17marzkaaa do­dał no­wy tek­st Bo my w tę [...]

4 stycznia 2016, 14:09marzyciel08 sko­men­to­wał tek­st Jak wiele mogła zmienić [...]

3 stycznia 2016, 19:56marzyciel08 sko­men­to­wał tek­st Jak wiele mogła zmienić [...]