marzkaaa, teksty z kwietnia 2010 roku

29 tekstów z kwiet­nia 2010 ro­ku – auto­rem jest marzkaaa.

Życie da­je nam sta­le set­ki szans... Tyl­ko nie bar­dzo chce pod­po­wie­dzieć, z których war­to skorzystać… 

myśl
zebrała 48 fiszek • 30 kwietnia 2010, 13:02

Ta niez­mier­nie urocza nieśmiałość w tych skra­danych spoj­rze­niach, w spoj­rze­niach w których po­konu­jemy już nieis­totny dys­tans, gdy spo­tyka­my się choć przez chwilę… 

myśl
zebrała 59 fiszek • 29 kwietnia 2010, 09:51

W ciągłych zderze­niach z codzien­nością, gdy czaj­nik po raz ko­lej­ny gwiżdże, a do ucha krzyczy sa­mot­ność po raz ko­lej­ny poszu­kuje­my siebie w sobie... 

myśl
zebrała 60 fiszek • 28 kwietnia 2010, 10:53

Czas jest kluczem, kluczem do wszys­tkiego.
Do miłości, szczęścia, ra­dości, zaz­drości, niena­wiści, za­pom­nienia czy wy­bacze­nia.
Nies­te­ty te­go klucza nie można zat­rzy­mać na stałe.
Trze­ba go sta­le od­najdo­wać i próbo­wać uchwycić... 

myśl
zebrała 46 fiszek • 27 kwietnia 2010, 09:40

Cze­mu odkłada­my nasze prag­nienia na później, na in­ny mo­ment? A jeśli on nig­dy nie na­dej­dzie? Ktoś po­wie­dział że żyje się tu i te­raz... Więc może war­to zacząć od zaraz... 

myśl
zebrała 45 fiszek • 26 kwietnia 2010, 12:30

Tak często bra­kuje nam ta­kiego bal­sa­mu dla duszy – zwykłego przy­tule­nia, szcze­rej roz­mo­wy, uśmie­chu dru­giej osoby… 

myśl
zebrała 73 fiszki • 25 kwietnia 2010, 11:00

Zmęcze­ni by­ciem tym kim in­ni ludzie chcą żebyśmy by­li... Ale w dzi­siej­szych cza­sach tak trud­no być sobą... 

myśl
zebrała 65 fiszek • 24 kwietnia 2010, 22:18

Tak często nie dos­trze­gamy cen­nych rzeczy mając je tuż pod ręką, a gdy je wreszcie zauważamy zaz­wyczaj jest już za późno aby po nie sięgnąć…

* z ludźmi jest podobnie 

myśl
zebrała 49 fiszek • 23 kwietnia 2010, 09:35

Ciągle łudzę się mając nadzieję na pro­roc­two tam­te­go snu... 

myśl
zebrała 41 fiszek • 22 kwietnia 2010, 20:05

Chy­ba nikt nie chce w pew­nym mo­men­cie swe­go życia oka­zać się emoc­jo­nal­nym bankrutem?! 

myśl
zebrała 49 fiszek • 21 kwietnia 2010, 17:47

marzkaaa

"Nie szukaj szczęścia w gwiazdach cudzego nieba, kiedy własne wisi ci nad głową." marzkaaa myśli :) A może gdy już nie ma nic do stracenia, wszystko jest do zyskania... Wszelkie prawa zastrzeżone. Teksty zamieszczane na tej stronie należą do autora. Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez zgody właściciela praw autorskich ZABRONIONE. Naruszenie praw autorskich podlega karze przewidzianej w kodeksie karnym oraz dzienniku ustaw. Mówi o tym ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

marzkaaa

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

10 sierpnia 2016, 21:39danioł sko­men­to­wał tek­st W myślach układam roz­mowę [...]

2 maja 2016, 10:11Irracja sko­men­to­wał tek­st Dotknij mej rzeczy­wis­tości. Ja na­dal [...]

1 maja 2016, 21:21krysta sko­men­to­wał tek­st Dotknij mej rzeczy­wis­tości. Ja na­dal [...]

16 lutego 2016, 08:38fyrfle sko­men­to­wał tek­st Mówi się, że lep­szy [...]

16 lutego 2016, 08:34marzkaaa do­dał no­wy tek­st Mówi się, że lep­szy [...]

5 stycznia 2016, 23:17marzkaaa do­dał no­wy tek­st Bo my w tę [...]

4 stycznia 2016, 14:09marzyciel08 sko­men­to­wał tek­st Jak wiele mogła zmienić [...]

3 stycznia 2016, 19:56marzyciel08 sko­men­to­wał tek­st Jak wiele mogła zmienić [...]