marzkaaa, teksty z grudnia 2011 roku

17 tekstów z grud­nia 2011 ro­ku – auto­rem jest marzkaaa.

Żyjąc złudze­niami w oczach uk­ry­wasz wiel­kie marze­nia,
po­mijasz ocze­kiwa­nia, cho­wasz prag­nienia.
Cze­kając na nieo­cze­kiwa­ne, zacznij żyć tym co jest! 

myśl
zebrała 34 fiszki • 31 grudnia 2011, 15:40

I to tak wiele mówi, gdy chce­my być dla siebie te­raz, a nie jutro... 

myśl
zebrała 30 fiszek • 30 grudnia 2011, 23:08

Wpuszczając ko­goś do swo­jego świata nig­dy nie wiesz
czy będzie os­trożny, czy zacho­wa się jak słoń w składzie por­ce­lany.
I co po­dej­mu­jesz to ryzyko?! 

myśl
zebrała 38 fiszek • 28 grudnia 2011, 11:09

Nie zas­ta­nawiaj się nad słowem my al­bo jes­teśmy ra­zem, al­bo nas nie ma... 

myśl
zebrała 41 fiszek • 23 grudnia 2011, 18:55

Lęk przed zmiana­mi spra­wia, że chcesz po­zos­tać w miej­scu w którym byłeś.
Jed­nak cza­sem na­wet ja­kaś niewiel­ka zmiana po­ciąga za sobą następne,
na­wet te nap­rawdę duże. 

myśl
zebrała 30 fiszek • 21 grudnia 2011, 22:39

Jeśli choć raz ktoś za­palił w Twoim życiu światło,
to ja­koś tak dziw­nie czu­jesz się ciemności... 

myśl
zebrała 49 fiszek • 20 grudnia 2011, 17:22

Pod­no­sisz głos, krzyczysz, chcesz zos­tać wreszcie usłyszany...
Ale pa­miętaj wy­sokie C wielu nie przekona! 

myśl
zebrała 28 fiszek • 19 grudnia 2011, 09:31

Pew­ne rzeczy dzieją się, nieza­leżnie czy te­go chce­my, czy nie.
Dzieją się, zmieniają nas, nasze spoj­rze­nie, nasz świat... 

myśl
zebrała 53 fiszki • 17 grudnia 2011, 20:54

Są uczu­cia, ges­ty, słowa, rzeczy, do których tak łat­wo przywyknąć.
I do­piero gdy zauważamy ich brak, oka­zuje się jak bar­dzo były cen­ne.
Jak wiel­kie miały dla nas znaczenie. 

myśl
zebrała 40 fiszek • 16 grudnia 2011, 19:16

I nie mów mi, że to ta­kie sil­ne uczu­cie,
sko­ro na­wet te­raz nie możesz się przemóc by go pub­licznie dot­knąć.
A gdy on Cię do­tyka od­su­wasz się, uciekasz.
To prze­cież właśnie je­go do­tyk po­winien być tym cze­go szu­kasz, cze­go pragniesz... 

myśl
zebrała 34 fiszki • 15 grudnia 2011, 20:49

marzkaaa

"Nie szukaj szczęścia w gwiazdach cudzego nieba, kiedy własne wisi ci nad głową." marzkaaa myśli :) A może gdy już nie ma nic do stracenia, wszystko jest do zyskania... Wszelkie prawa zastrzeżone. Teksty zamieszczane na tej stronie należą do autora. Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez zgody właściciela praw autorskich ZABRONIONE. Naruszenie praw autorskich podlega karze przewidzianej w kodeksie karnym oraz dzienniku ustaw. Mówi o tym ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

marzkaaa

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

10 sierpnia 2016, 21:39danioł sko­men­to­wał tek­st W myślach układam roz­mowę [...]

2 maja 2016, 10:11Irracja sko­men­to­wał tek­st Dotknij mej rzeczy­wis­tości. Ja na­dal [...]

1 maja 2016, 21:21krysta sko­men­to­wał tek­st Dotknij mej rzeczy­wis­tości. Ja na­dal [...]

16 lutego 2016, 08:38fyrfle sko­men­to­wał tek­st Mówi się, że lep­szy [...]

16 lutego 2016, 08:34marzkaaa do­dał no­wy tek­st Mówi się, że lep­szy [...]

5 stycznia 2016, 23:17marzkaaa do­dał no­wy tek­st Bo my w tę [...]

4 stycznia 2016, 14:09marzyciel08 sko­men­to­wał tek­st Jak wiele mogła zmienić [...]

3 stycznia 2016, 19:56marzyciel08 sko­men­to­wał tek­st Jak wiele mogła zmienić [...]