marzkaaa, teksty z grudnia 2010 roku

12 tekstów z grud­nia 2010 ro­ku – auto­rem jest marzkaaa.

Nasze prag­nienia, marze­nia, dążenia zmieniają się.
Chce­my wielu rzeczy, ale zadzi­wiające, że sta­le prag­niemy tych pros­tych rzeczy - obec­ności dru­giej oso­by, przy­tule­nia, rozmowy... 

myśl
zebrała 74 fiszki • 29 grudnia 2010, 21:38

Boże Na­rodze­nie może przyjść w każdej chwi­li, nie pot­rze­buje ok­reślo­nego dnia czy godzi­ny. Ważne żeby w ogóle przyszło. 

myśl
zebrała 70 fiszek • 24 grudnia 2010, 11:58

Cza­sem do­piero dzięki ko­muś z zewnątrz można dos­trzec rzeczy ni­by tak oczywiste. 

myśl
zebrała 80 fiszek • 20 grudnia 2010, 21:39

Miej wokół siebie ta­kich ludzi,
przy których nie mu­sisz być kimś więcej niż jes­teś,
przy których możesz być po pros­tu sobą,
ta­kich którym wys­tar­cza po pros­tu by­cie razem. 

myśl
zebrała 81 fiszek • 19 grudnia 2010, 19:19

I war­to na­dal mieć nadzieję, że we współczes­nym świecie dro­ga do ser­ca dru­giego człowieka wie­dzie przez szczerość

myśl
zebrała 81 fiszek • 18 grudnia 2010, 22:14

Urzecze­ni ko­lorową wizją rzeczy­wis­tości wychodzi­my na uli­ce pełne sza­rego realizmu. 

myśl
zebrała 71 fiszek • 16 grudnia 2010, 19:14

I codzien­nie pragnę, by mo­je życie było dla mnie ever­green'em.
By miało me­lodię piosen­ki, która nig­dy się nie nudzi. 

myśl
zebrała 62 fiszki • 14 grudnia 2010, 18:41

Po raz ko­lej­ny narze­kając na dzi­siej­sze cza­sy pa­miętaj, że cza­sy są ta­kie ja­cy jes­teśmy my. 

myśl
zebrała 73 fiszki • 13 grudnia 2010, 21:40

Co­raz dos­ko­nal­sze drzwi chro­nią nas przed dru­gim człowiekiem. 

myśl
zebrała 85 fiszek • 12 grudnia 2010, 19:28

Ścis­ka­ni przez gor­set ste­reotypów, up­rzedzeń i przyz­wycza­jeń próbu­jemy wie­rzyć, że jes­teśmy wolni. 

aforyzm dnia z 16 maja 2015 roku
zebrał 236 fiszek • 11 grudnia 2010, 23:01

marzkaaa

"Nie szukaj szczęścia w gwiazdach cudzego nieba, kiedy własne wisi ci nad głową." marzkaaa myśli :) A może gdy już nie ma nic do stracenia, wszystko jest do zyskania... Wszelkie prawa zastrzeżone. Teksty zamieszczane na tej stronie należą do autora. Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez zgody właściciela praw autorskich ZABRONIONE. Naruszenie praw autorskich podlega karze przewidzianej w kodeksie karnym oraz dzienniku ustaw. Mówi o tym ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

marzkaaa

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

10 sierpnia 2016, 21:39danioł sko­men­to­wał tek­st W myślach układam roz­mowę [...]

2 maja 2016, 10:11Irracja sko­men­to­wał tek­st Dotknij mej rzeczy­wis­tości. Ja na­dal [...]

1 maja 2016, 21:21krysta sko­men­to­wał tek­st Dotknij mej rzeczy­wis­tości. Ja na­dal [...]

16 lutego 2016, 08:38fyrfle sko­men­to­wał tek­st Mówi się, że lep­szy [...]

16 lutego 2016, 08:34marzkaaa do­dał no­wy tek­st Mówi się, że lep­szy [...]

5 stycznia 2016, 23:17marzkaaa do­dał no­wy tek­st Bo my w tę [...]

4 stycznia 2016, 14:09marzyciel08 sko­men­to­wał tek­st Jak wiele mogła zmienić [...]

3 stycznia 2016, 19:56marzyciel08 sko­men­to­wał tek­st Jak wiele mogła zmienić [...]