marzkaaa, teksty z czerwca 2010 roku

25 tekstów z czer­wca 2010 ro­ku – auto­rem jest marzkaaa.

Mu­si być coś jeszcze między tym co jest, a tym cze­go nie ma. Może to ja­kaś niewy­korzys­ta­na szan­sa, al­bo okaz­ja którą można dos­trzec do­piero wte­dy gdy jest się na to gotowym... 

myśl
zebrała 78 fiszek • 30 czerwca 2010, 20:16

Zdarzają się ta­kie dni gdy w ra­mach sprze­ciwu mam ochotę zacho­wywać się jak małe roz­wyd­rzo­ne dziec­ko tu­pać no­gami, krzyczeć i odmówić wszel­kiej współpra­cy ze światem. I tak się zas­ta­nawiam co mnie powstrzymuje? 

myśl
zebrała 70 fiszek • 29 czerwca 2010, 22:20

Po­między wczo­raj i jut­ro,
po­między tu i tam,
po­między rzeczy­wis­tością i wyob­raźnią,
po­między zaw­sze i nigdy...
Żyjąc sta­le znaj­du­jemy się gdzieś pomiędzy... 

myśl
zebrała 114 fiszek • 28 czerwca 2010, 21:22

Naj­piękniej­sze marze­nia rodzą się w mroku. 

myśl
zebrała 110 fiszek • 26 czerwca 2010, 22:52

Chwi­la może być cen­niej­sza od całego dnia, miesiąca, ro­ku. Chwi­la to ona, jej ma­gia, może od­mienić całe życie... 

myśl
zebrała 116 fiszek • 23 czerwca 2010, 22:11

Cze­mu nig­dzie nie ma po­rad jak pro­wadzić dialog z sa­mym sobą. To prze­cież jed­ne z naj­trud­niej­szych rozmów, ja­kie trze­ba od cza­su do cza­su przeprowadzić. 

myśl
zebrała 98 fiszek • 22 czerwca 2010, 21:54

Ucieka­nie przed życiem na dłuższą metę nic nie da­je, bo w pew­nym mo­men­cie oka­zuje się, że to ono ucieka. A Ty nie masz od­po­wied­niej kon­dycji żeby je dogonić! 

myśl
zebrała 102 fiszki • 21 czerwca 2010, 21:40

W bu­dowa­niu więzi ważne jest to by móc zaufać. Zaufać nie tyl­ko dru­giej oso­bie, ale prze­de wszys­tkim so­bie! Jak można pokładać nadzieję w dru­gim człowieku jeśli nie jest się pew­nym sa­mego siebie? 

myśl
zebrała 99 fiszek • 20 czerwca 2010, 20:46

Dzi­siaj uczy się od Wczo­raj. Jut­ro może skorzys­tać z te­go co nau­czyło się Dzisiaj.*może, ale nie musi... 

myśl
zebrała 100 fiszek • 19 czerwca 2010, 23:31

Uwierz wreszcie, że jeśli nap­rawdę się chce można dot­knąć marzeń . 

myśl
zebrała 97 fiszek • 18 czerwca 2010, 21:01

marzkaaa

"Nie szukaj szczęścia w gwiazdach cudzego nieba, kiedy własne wisi ci nad głową." marzkaaa myśli :) A może gdy już nie ma nic do stracenia, wszystko jest do zyskania... Wszelkie prawa zastrzeżone. Teksty zamieszczane na tej stronie należą do autora. Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez zgody właściciela praw autorskich ZABRONIONE. Naruszenie praw autorskich podlega karze przewidzianej w kodeksie karnym oraz dzienniku ustaw. Mówi o tym ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

marzkaaa

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

10 sierpnia 2016, 21:39danioł sko­men­to­wał tek­st W myślach układam roz­mowę [...]

2 maja 2016, 10:11Irracja sko­men­to­wał tek­st Dotknij mej rzeczy­wis­tości. Ja na­dal [...]

1 maja 2016, 21:21krysta sko­men­to­wał tek­st Dotknij mej rzeczy­wis­tości. Ja na­dal [...]

16 lutego 2016, 08:38fyrfle sko­men­to­wał tek­st Mówi się, że lep­szy [...]

16 lutego 2016, 08:34marzkaaa do­dał no­wy tek­st Mówi się, że lep­szy [...]

5 stycznia 2016, 23:17marzkaaa do­dał no­wy tek­st Bo my w tę [...]

4 stycznia 2016, 14:09marzyciel08 sko­men­to­wał tek­st Jak wiele mogła zmienić [...]

3 stycznia 2016, 19:56marzyciel08 sko­men­to­wał tek­st Jak wiele mogła zmienić [...]